whiskey & soda 💧

2016-09-11

london architecture

Bishopsgate

whiskey & soda 💧