277.0 - rye

· Peckham Rye railway station

Photo

277.0 - rye